Algemene voorwaarden Maat & Van den Bos Advocaten 1 maart 2020

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020.

 2. Maat & Van den Bos Advocaten is een kostenmaatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam. Op verzoek wordt een lijst van de maten verstrekt.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de clienten van Maat & Van den Bos Advocaten aan het kantoor of de afzonderlijke advocaten of werknemers verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Iedere advocaat werkt als zelfstandig beroepsbeoefenaar, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon. Het is ook mogelijk dat een advocaat in loondienst is bij de maatschap. Dit geldt ook voor juridisch medewerkers. Deze algemene voorwaarden zijn ook op die personen van toepassing.

 4. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

 5. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van Maat & Van den Bos Advocaten, met inachtneming van de voor internetgebruik gebruikelijke disclaimers.

 6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Maat & Van den Bos Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen, voor zover niet vallend onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet, die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 7. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

 

Artikel 2 Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk wetboek zijn de maten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.

 2. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Maat & Van den Bos Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten verlenen.

 

Artikel 3 Inschakeling derden

Maat & Van den Bos Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 4 Geheimhouding

Maat & Van den Bos Advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. Maar & Van den Bos Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet – en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

 

Artikel 5 Honorarium en facturering

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt: In zaken waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging (pro deo/gefinancierde rechtsbijstand): De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage. In zaken zonder toevoeging waarin de kosten geheel voor rekening van opdrachtgever komen: Het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals door Maat & Van den Bos Advocaten en opdrachtgever overeengekomen.

 2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Maat & Van den Bos Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 3. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 7 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

 4. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Maat & Van den Bos Advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt; deze wijze van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.

 5. Voor de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging, wordt als onderdeel van het uurtarief een door Maat & Van den Bos Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht.

 6. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De villedige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 7. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 8. Maat & Van den Bos Advocaten houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme. Verwezen wordt naar de brochure Identificatie en meldplicht voor beroepsgroepen, die is aan te vragen bij het Ministerie van Financiën.

 9. Opdrachtgever die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, verklaart zich akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan, als dit in voornoemde zin wordt overeengekomen met de advocaat die de opdracht aanvaard, door betaling van een voorschot of declaratie(s).

 

Artikel 6 Werkzaamheden

Onder de werkzaamheden van Maat & Van den Bos Advocaten waarvoor gefactureerd wordt ter uitvoering van de opdracht worden onder meer begrepen:

 • Het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of anderen ter uitvoering van de haar verstrekte opdracht;

 • Het behandelen van inkomende correspondentie, waaronder tevens is begrepen inkomende elektronische post;

 • Het redigeren van uitgaande post, waaronder tevens is begrepen uitgaande elektronische post;

 • Het opzoeken en bestuderen van jurisprudentie en literatuur;

 •  Het bestuderen van door opdrachtgever overlegde processtukken, correspondentie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht, alsmede alle schriftelijke bescheiden die na de opdracht aangeboden worden aan de behandelend advocaat cq. Jurist en die betrekking hebben op de opdracht. Onder schriftelijk bescheiden worden tevens elektronische bestanden verstaan;

 • Het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;

 • Het bijwonen van zittingen;

 • Het concipiëren van processtukken;

 • Het bezoeken van Huizen van Bewaring, politiebureaus en gevangenissen;

 • Reistijden van en naar zittingen;

 • Besprekingen en afspraken buiten kantoor, inclusief wachttijden bij kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven, Huizen van Bewaring, politiebureaus, etc.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Maat & Van den Bos Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico.

 2. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Maat & Van den Bos Advocaten in desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van 15.000,- euro.

 3. Voor aansprakelijkheid met betrekking tot voor de opdrachtgever ingeschakelde derden, zie artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

 4. Maat & Van den Bos Advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij Maat &  Van den Bos Advocaten aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. Maat & Van den Bos Advocaten is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Maat & Van den Bos Advocaten is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

 

Artikel 8 Bewaartermijn

De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan client of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Maat & Van den Bos Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

 

Artikel 9 Opzegging

Maat & Van den Bos Advocaten is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien:

 • De opdrachtgever de goede naam van het kantoor aantast dan wel heeft aangetast en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;

 • De opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleent aan de verleende opdracht;

 • Tussen opdrachtgever en het kantoor een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost;

 • Tussen het kantoor, dan wel de behandelend advocaat, en de opdrachtgever een vertrouwensbreuk ontstaat die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de belangen van opdrachtgever.

 

Artikel 10 Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Maat & Van den Bos Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt op de derdengeldrekening.

 

Artikel 11 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Maat & Van den Bos Advocaten (www.maatenvandenbos.nl). Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).

 

Amsterdam, 1 maart 2020